CatalanEspañol

Fer-se Soci

Per adquirir la condició de soci o sòcia d’aquesta entitat, serà necessari tramitar el corresponent expedient d’ingrés, presentant-lo a la Secretària del Club emplenant la documentació que pot descarregar en aquesta mateixa pàgina sota el nom de “FULL INSCRIPCIÓ”, “CARTA RGPD” i normes bàsiques de les quals s'hauran d'entregar copia signada al Club en el moment d'entregar la sol·licitud per fer-se soci, correctament complimentades i signades, així com dues fotografies de carnet, DNI o document substitutori, l’imprès de domiciliació bancària i el recolzament a la petició plantejada signat per, al menys, dos socis o sòcies numeraris, que són aquelles persones majors de 18 anys que havent estat admeses com a sòcies per acord de la Junta Directiva del Club, estiguin al corrent de pagament de les seves quotes ( siguin ordinàries o extraordinàries ), i no tinguin suspesa per sanció la condició de soci o sòcia.


La Junta Directiva haurà de resoldre les peticions efectuades en un termini màxim de dos mesos a comptar de la seva presentació a la Secretaria del Club. En el cas de no emetre cap resolució en el termini de temps abans esmentat, la petició s’haurà d’entendre desestimada, sense perjudici de ser presentada novament amb posterioritat.
La resolució estimatòria de la Junta Directiva estimant la petició d’ingrés efectuada, no tindrà efectivitat en tant el peticionari/a, no faci efectiva la quota d’ingrés fixada en el moment de la sol·licitud.


Qualsevol dubte o consulta, adreçar-se a les oficines del Club.

 

 

DOCUMENTACIÓ 

 

pdf-icon Full d'inscripció pdf-icon Hoja de inscripción
pdf-icon Carta RGPD pdf-icon Carta RGPD
pdf-icon Normes bàsiques pdf-icon Normas básicas
pdf-icon Quotes Any 2023